Home Genel Büyü ve Sihir Çeşitleri

Büyü ve Sihir Çeşitleri

by Zeynel Eroglu
0 comment

buyu ve sihir cesitleri

Büyü ve Sihir Çeşitleri Kullanımları

Büyü ve Sihir Çeşitleri ;Zaman ve zeminin değişmesi, bilim ve tekniğin gelişmesi ve insanların istek, arzu ve düşüncelerinin ruhlar üzerindeki tesirleri sebebiyle sihir ve büyü her devirde farklı tasniflere tabi tutulmuştur. Bunların en eski ve kapsamlı olanı Fahreddin Razi tarafından yapılmıştır.

1. Keldani (Babil) Sihri:

Yer ve gök cisimlerine ait güçlerin birleştirilmesi suretiyle meydana getirildiği iddia edilen ve tılsım adı verilen sihirdir. Yıldızlara tapan Keldaniler kâinattaki olayların yıldızlar tarafından idare edildiğine, hayır ve şerrin, mutluluk ve bedbahtlığın da onlardan kaynaklandığınıa inanırlardı. Bu inançta olan Babilliler üç fırkaya ayrılırlar;

a) Kâinatın ve yıldızların kadim (öncesiz) olduğuna ve kendiliğinden meydana geldiğine kanaat getiren ve Saibe adı verilenler: Günümüzde kâinatın ezeli olduğuna inanan materyalistler gibi…

b) Yıldızların ulûhiyetine inanarak olanlara tapanlar; bunlar başlıca yedi yıldızı takdis edip onlara aliha (tanrıça) derlerdi. Bu yıldızlardan her biri için ayrı ayrı put yapılır, herkesin hususi bir mabedi ve putu bulunurdu ve bazı dualar okunup buhurlar yakılarak bunların yakınlığı kazanılmaya çalışılırdı.

c) Yıldızların ve diğer gök cisimlerinin üzerinde ve ötesinde her şeyi yaratan ve istediğini yapabilen bir yüce yaratıcının varlığını kabul edenler; bunlar da o yüce yaratıcının yıldızlara etkileyici bir kuvvet bahsettiğine inanırlardı. Bu inanç şekli de tabiiyyun mezhebine yani natüralizme benzemektedir.

Bu sihir çeşidinde eski devirlerde keşfedilen tabii olaylar ile ruhi hadiselerin bazı garip özellikleri birleştirilerek uygulanmış olabilir. Bunların bu batıl inançlarını düzeltmek için Hz. İbrahim onlara peygamber olarak gönderilmiş olup, bir kısmı onlara ve tebliğ ettiklerine iman etmiş, çoğu da inkâr yolunu seçmiştir. Sonunda o büyük peygamberi ateşe attılar, fakat Cenab-ı Hak müstesna bir mucize ile inkârcıların ateşini berdü selam etti.

Büyü ve Sihir Çeşitleri Hakkında Detaylı Bilgiler

2. Ruhi Sihir:

İnsan nefislerinin ve nefeslerinin kendisi ve başkaları üzerinde meydana getirdiği etkiyle yapılan sihirdir. Bu tür sihri benimseyenler ruhlarla cesetler arasındaki ilgi ve alakadan yola çıkarak cismani hal ve tavırların ruhi ve nefsi ahvale tabi olduğunu kabul ederler ve insan ruhunun eğitilmesi ve terbiye edilmesi neticesine ruhum güç ve kuvvet kazanacağına, başkasının göremeyeceği gizli şeyleri algılayabileceğine ve kendi dışında birtakım olayları etkileyebileceğine inanırlar. Bu sayede kişi isteği birçok şeyi yapabilmeye, canlı-cansız eşya, hayvan ve insan üzerinde ve kendi bedeninde dilediği tasarrufu gerçekleştirmeye muktedir olur. Bu iddiayı ileri sürenler ruhen eğitilen kişinin yeterince güçlendiği takdirde bir irade il bünyeyi ve şekillerini değiştirebileceğini, öldürüp diriltebileceğini, varı yok, yoku var edebileceğini söylerler. Beden terbiyesi gibi ruh terbiyesinin de birçok faydasının olduğu bir gerçektir. Ancak ilahi bir ihsan olmadan sadece çalışmayla ruhun ve derece güç kazanacağını düşünmek evhamdan başka bir şey değildir. Bazı kimseler riyazet, havas, rukye, muska, uzlet ve benzeri yolara başvurarak ruh ilminin garip olayları ile uğraşırlar ki, hipnotizma, manyetizma, fakirizm gibi meşguliyetler bunlardandır. En aldatıcı ve tehlikeli olan sihir çeşidi budur.

3. Yer Ruhları ( cinler ve diğer görünmeyen şer güçler) vasıtasıyla yapılan sihir:

Buna azaim ve cinlilik de denir. Günümüzde ruh çağırma adı altında icra edilen birtakım faaliyetler sihrin bu çeşidine girer.

4. Tahayyulat ve göz bağlama şeklinde gerçekleştirilen sihir:

Bu sihir çeşidi his yanılması ve duyuların aldatılmasına dayanır. Daha çok telkin ve etki altına almak suretiyle duyguların yanıltma ve el çabukluğu ile yapıldığı için bu tür işlemlere sihir yerine hokkabazlık ve göz boyama denilmiştir. Günümüzde beyin yıkama, propaganda ve reklâm gibi ameliyeler de bu kategoride değerlendirilmektedir.

5. Birtakım Sanat aletlerinin yardımı ile meydana getirilen acayip görüntülerle yapılan sihir:

Firavun’un sihirbazlarının yaptıkları bu nevi bir sihirdir. Rivayet olduğuna göre yılan şekline getirilen ipler ve sopalar içleri cıva ile doldurulduktan sonra altlarından ısı verilmek suretiyle veya güneşin etkisiyle ısınmaya başlayınca hemen harekete geçip kaymaya ve yürümeye başlamışlardır. Günümüzdeki teknik imkânlar bunların daha gelişmiş şekillerini sergilemeye müsaittir.

6. Bazı cisimlerden ve gıda maddelerinden istifade edilerek yapılan sihir:

Yiyecek ve içeceklere karıştırılan uyuşturucu ve sarhoş edici maddelerle, ilaçların kimyasal özellilerinin de sihir etkisi yaptığı bir gerçektir.

7. Ta’lik-i Kalp (Kalbi Çelme) suretiyle yapılan sihir:

Bunda sihirbaz, çeşitli şarlatanlık ve dalaverelerle, övünmeklerle karşısındaki kişiyi kendine bağlar ve korkutarak onu tesir altına almaya çalışır. İsm-i Azam duasını bildiğini, cinlere hükmettiğini ve toprağı altın yapabileceğini söyleyerek kerametten, ticaretten, sanattan, maharetten, menfaatten bahsetmek suretiyle saf dilleri dolandırır. En adisinden en mahretlisinr kadar her çeşit dolandırıcılık aşağı yukarı hep buna bağlıdır.

8. Nemmamlık (koğuculuk), gammazlık (fitnecilik), sahtekârlık, aldatmaca ve önceden bilgi almış görünerek şantaj suretiyle yapılan gayri meşru işler de sihir olarak değerlendirilmiştir.

Daha sonraki zamanlarda sihir ve büyü mülakat, konuşma ve hitap etme tarzıyla “söz büyüsü”, ilahi, şeytan, hayvan ve insan resmi yapmak şekliyle “Resim Büyüsü”, ruhları çağırmak, efsunlamak, üflemek, cinleri kovmak veya onları etkilemek suretiyle “Hareket Büyüsü” şeklinde tasnife tabi tutulduğu gibi “Sempatik Büyüsü”, “İyilik Büyüsü” ve “Kötülük Büyüsü” diye de sınıflandırılmıştır.

Büyü

Büyü ve sihir çeşitleri hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

İlgili Yazılar

Leave a Comment