Home Genel İslamiyette Rüya

İslamiyette Rüya

by Zeynel Eroglu
0 comment

İslamiyette Rüya Hazret-i Muhammed’e inen vahyin sâdık rüya ile başlaması ve Kur’an-ı Kerîm’in birçok âyetlerinde anlaşıldığı gibi, muhtelif peygamberlere rüya ile birtakım vuku bulacak hâdiseler hakkında işaretler verilmesi, rüyanın yalnız İslâm dininde değil, eski dinlerde de ehemmiyetini belirtmektedir. İslamiyette Rüya Meselâ Hazret-i İbrahim’in, oğlunu kurban etmek hususunda gördüğü rüya ile amel etmesi ve onu bir emr-i ilâhî telâkki etmesi, rüyanın inkâr edilemeyecek bir şey olduğunu ispat etmektedir. İslamiyette Rüya Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin meşhur Mesnevî’sini şerheden büyük İslâm bilginlerinden Sarı Abdullah, rüya hakkında şöyle demektedir: İslamiyette Rüya “İnsanda iki nevi ruh vardır: Biri hayvani ruh, ötekisi de rahmanı ruhtur. Hayvani ruh, daima insandan ayrılmaz. Tuzun eti muhafaza ettiği gibi, insanı kokmadan korur. Rahmanı ruh ise, insana uyku halinde âlemi melekûtu seyrettirir; ahvali gaybı havassa aksettirir.”

İslamiyette Rüya KUR’AN-I KERİM’DE Rüyadan Bahseden Ayetlerden Bazıları

Sâffât sûresinden: “Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik. Vaktâ ki yanında koşmak çağına erdi ey yavrum! dedi, ben menamda görüyorum ki, seni boğazlıyorum. Artık bak ne görürsün… Bu bahis Selâmı Münir Yurdatap’ın 1952 yılında yazdığı “islâm Dinînde Rüya ve Rüya Tâbirleri” adlı eserinden kısaca alınmıştır. İslamiyette Rüya Babacığım! dedi. Ne emrediyorsan yap!.. Beni inşallah sâbirin den bulacaksın… Vaktâ ki bu suretle ikisi de teslim oldular. Ve onu tuttu, şakağına yıktı. Ve şöyle ona nida ettik: “Yâ îbrahim Rüyayı gerçek tasdik eyledin, biz böyle mükâfat ederiz. İşte muhsinlere, şüphesiz ki bu açık bir iptilâ, kat’î bir imtihan, eyledik ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.” Fetih sûresinden; “Ulu Tanrı, peygamberlerine gösterdiği rüyanın gerçek olup vâki olacağını tasdik etti: “Bundan evvel size yakın bir fetih ve zafer müyesser etmişti.”

Rüyaya Dair Hadis-i Şerifler

İslamiyette Rüya Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre: İnsanlara bir rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz sallâllahü aleyhi ve sellemin ilk peygamberlik alâmetleri doğru rüya görmekle başlamıştı. Öyle ki, gördüğü her rüya, sabah ışığı gibi gerçek çıkıyordu. Hazret-i Peygamber bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “İyi adamın gördüğü sadık rüyalar, peygamberliğin kırk altıda biridir.” (Buharî-i Şerîf) İslamiyette Rüya Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselam, Tanrı elçisi olduktan sonra on üç yıl Mekke’de, on yıl da Medine’de ikamet buyurmuştu. Bu müddet içinde yirmi yüz yıl uyanık iken kendisine vahy nazil olmuş, altı ay da uykuda iken kendisine vahyolunmuştur ki, bu da peygamberliğin ilk zamanında olup peygamberliğinin en mühim işareti ve müjdesidir. Rivayet edildiğine göre: Bir gün Hazret-i Peygambere, Ebû Kutâbe El-Ensarî adındaki sahabe gelerek: Ya Resûlâllah demiş, beni hasta eden rüyalar görüyorum. Hazret-i Peygamber de ona şu karşılığı vermiş: Kötü rüya gördüğün zaman “Eûzü billahi mineşşeytanirracim” dersen, o rüyanın sana zararı dokunmaz. Aynı zamanda bu rüyayı kimseye anlatma.

Buhâri’nin rivayet ettiği bir hadîs-i şerifin mealinde: Biriniz hoşuna giden iyi bir rüya görürse bu rüya Allah’tandır. Bunun için Tanrıya şükretmeli ve onu bilhassa sevdiği kimselere anlatılmalıdır. Şayet sevmediği kötü bir rüya görürse bu şeytandandır. Hakikatten uzak olan bu rüya insanı korkutmak ve rahatsız etmek içindir. Şeytana lanet etmeli ve bu rüyayı kimseye anlatmamalıdır. Diğer bir hadîs-i şerîfte de şöyle buyurulmaktadır: “Bir kimse rüyasında beni görürse hakikat surette beni görmüştür. Zira şeytan benim suretime giremez.” Bir gün Hazret-i Peygamber, Hazret-i Ebû Bekir’e: İslamiyette Rüya Dün gece rüyamda seninle cennette bir merdiveni çıktığımızı gördüm. Sonra ben seni iki buçuk basamak geçtiği mi fark ettim. Demiş. Ebû Bekir radiyallahü anh ona şu karşılığı vermiş: Benim sizden ikibuçuk yıl sonra ecelim gelecek. Ve öyle olmuştu. Tirmizî ve Darimî’nin Ebû Said’den naklen rivayet ettikleri bir hadîs-i şerîfte şöyle denilmektedir: “Rüyaların en gerçeği seherde görülenlerdir.”

Rüyalarda zaman var mıdır?

Rüyalarda yaşananlar inanılmayacak kadar hızlı gelişir. Birkaç dakikalık rüya esnasında bile çok uzun sürdüğünü sandığımız garip, şaşırtıcı ve çok çeşitli olaylar birbirini izlerler. Bu nedenle rüyada zaman kavramı oluşmaz. Ancak zaman kavramını biz uyandıktan sonra beynimizin öğretileri ve alışkanlıkları doğrultusunda saptadığımız bir anlar toplamıdır sadece.

İlgili Yazılar

Leave a Comment