Home Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hz

Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hz

by Zeynel Eroglu
Kur’anı-ı Kerim’den Ayetler
Din ve Astroloji – Mevlana Hazretleri – Dihlevi Hazretleri
İbrahim Hakkı Hazretleri – Mühyiddin Arabi Hazretleri – Aziz Nefesi Hazretleri
Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hazretleri

SEYYİD MUHAMMED NUR’ÜL ARABÎ HZ.

Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî; Astroloji ve varlığın oluşumu konusunda bir kitap yazmıştır.
“Kitab’üd devair vel eflak”

” Bu kitap, vücud ve vücud halkı ve her bir feleğin açıklamasıdır.
islamda_muhammed
FELEKİ EVVEL:

İlk felek, Zat ‘tır… Zat’ı Baht, idrak ve müşahede edilmekten beridir. Ziar, dünya ve ahiret görüşleri,
islamda_muhammedRububiyet tecellileri ile meydana gelir.

Yani Cenab-ı Hak, eserleri ile zahir olur! Bu durum, rububiyet ile zevk olunur. Zat’ı düşünmediği, Allah, kullarına men etmiştir; çünkü muhaldir!.. Zira, şühud ve ilim, ancaktecelliyat ile mümkün olur.

İKİNCİ FELEK:

İslama göreTecelli-i evvel olan tecelli-i sıfattır. İlahi Zat’ın sıfatları yedidir. Bunlar, mana olmaları itibariyle, zuhur talebederler, ve zahirleri ilahi isimlerdir!.. İlahi isimler dahi sonsuzdur. Tıpkı sıfatların sonsuz olması gibi…

ÜÇÜNCÜ FELEK:

İkinci taayyün isimler tecellisidir. İlahi isimlerin sonları yoktur… Meydana getiren asılları yedidir.HAY, ALİM, MÜRİD, KADİR, SEMİ, BASİR, MÜTEKELLİM’dir….. ve bu isimlerin her birinin taallukları vardır…

Kadir ismi, mümkünün icabına ve idamına taalluk eder. Vacibe taalluk etmez.

Vacip de iki kısımdır. Vacibi bizzat ve vacibi bilgayr; yani, varlığı zatıyla kaim olan ve başka birinin varlığına dayalı biçimde var olan!

DÖRDÜNCÜ FELEK:

Akıl kül feleği… Kudsi Zat, Zati sıfatlar ve ilahi isimlerin mazharıdır, aklı kül!.. Başlangıcı itibariyle mahluktur.

İdrak sahibi olması yönü ile, AKIL kendini ve gayrıyı izhar etmesi yönüyle NUR icab ve tevcih itibariyle KALEM cümleye hayat vermesi itibariyle RUH isimleriyle isimlendirildi… Yani bu isimlerle anılan hep aynı TEK varlıktır…

Aklı evvel BEDİİ mazharıdır. Bedii demek, yoku vücuda getirmek demektir. Mükevvin, Halik gibi… ve ismi bedii çeşitli sıfatlara taalluk eder ki bunların sayısı 20’dir. Vücud, Kıdem, Beka, Muhalifetün havadis, Kıyamı binefsihi, Vahidiyet, Kudret, İradet, Hayat, İlim, Semi, Basar, Kelam, Alim, Murid, Mütekellim, Kadir, Basir, Hay… Zira, Bedii, Halik demektir.. Halik, mevcut olmak, kadim olmak, baki olmak durumundadır…

BEŞİNCİ FELEK:

Nefsi küll feleği. Şeriatta, “Levhi mahfuz” ve “Kitabül mübin” ve “Ümmül kitap” dahi derler… İlahi isimlerin tesiri ve AKLIKÜL’ün yönelişi ile NEFSİ KÜL meydana geldi, yani, Nuru Muhammedi…

Nefsi küll, ismi “BAİS” mazharıdır. Yani, kendisinde bir araya gelmiş bulunan Hak ve halk taayyünü ba’as ve izhar oldu… Ve bunun sonucunda, Nefesi Rahman olan “tabiat” zuhur eyledi.

Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hz Hakkında Detaylı Bilgiler

ALTINCI FELEK:

Tabiat feleği… Nefsi kül’ün yönelişi ile zahir olan Nefesi Rahman’dır. Nefis, nefes’ten gelir. Tabiatta esas olan sıcaklık ve nem’dir. Soğukluk ve kuruluk ise bunların bölümü ve neticesidir.

Tabiat, BATIN ismi mazharıdır. Şekle girmeğe kabiiyeti olanları ona istidat eder; ta ki zahir olsun…Şekle girmeğe kabiliyti olan şeye heyüla veya heba denir.

YEDİNCİ FELEK:

Feleki Heyüla’dır. Manevi’dir, külli emirdir… Şekil ve suretlerin hammaddesidir. Hz. Ali, heyülayı hebe ismiyle anlatmıştır. Ayet-i Kerime de:

“Fekanet hebaen mensura” denilir.

“Heba” manevidir…

SEKİZİNCİ FELEK:

Şekil feleği… Şekil manevidir…Manen, her şeyin ortaya çıkmaya istidadı olması dolayısıyla, ” Heba” da mevcut olmasına şekil denir…

Ne sıfatla ise, o dıfatla kendisi ve ameli zahir olur. Ve o şekil, hariçte zuhuru istida ettiğinden, cisim taleb etti. Ve cismi küll, manevidir.

DOKUZUNCU FELEK:

Cismi küll feleğidir.Manevidir. Şekiller, cüzlerin zuhurunu taleb eder. Hakim isminin mazharıdır. Hakim isminin manası, her şeyin istidadına göre muamele edip, mevziine vazeder. Her şeyi hikmetle icad eder..

ONUNCU FELEK:

Arş feleğidir. Cismi küll’lün cüzlerinden bir “cüz-ü tabii”dir. Ve şekli kürevidir. Muhit isminin mazharıdır. Rahman isminin tasarrufu oradan sadır olur. Bütün emirler, irade, kevn-i idari hükümler ve oluşlar “ARŞ”dan sadır olur.

Allahu Teala buyuruyor ki:

“Er Rahman alel arşısteve” yani, hükmü rububiyet ve uluhiyet tasarrufu; cüzlerin icadı, hep Rahman isminin teveccühü ile olur.

ONBİRİNCİ FELEK:

Kürsi feleği. Allahu Teala buyuruyor ki:

“Vesia kürsiyyühüs semavati vel ard.”

Feleki Kürsi, ŞEKÜR isminin mazharıdır. Bütün şükür edenlerin şükürleri o feleğin teveccühündedir. Aynı zamanda Kadim mazharıdır. Yani Celal ve Cemal mazharıdır. Bu felek Şekür isminin sureti olduğu için, bütün şükür sahipleri o feleğin üzerinde olurlar… Sekiz cennet ahalisinin şükürleri onların ibadetleridir.

8 cennetin 4’ü suri’dir. Yani belirli suretlerle, bedenlerle yaşanır. Huri, Gılman, ağaçlar, nehiler onlarda bulunur. Diğer 4 cennette ise suretler bulunmaz. Bu manevi cennetlerden birisi, Vesile denen cennettir ki; Hz. Muhammed efendimize aittir.

Bunun altındaki cennet Resullere ve nebilere aittir. Onun altındaki halifelere ve kamillere, onun altındaki cennet ise, evliya veşehidlere aittir.

Bu 4 cennetin nimeti, Allah cemalini rü’yettir. Bu cennetlerin halkı, suri nimetlerden tatmak istedikleirnde süri cennetlere tenezzül eder.

Süri cennet halkı ise, bu rü’yeti cemal nasib olacağı zaman, bu cennetlere uruç eder ve Cemali hak ile müşerref olurlar.

ONİKİNCİ FELEK:

Atlas feleği. Burçlar feleği de denir. Maddesi Arş’tır. Atlas feleği denilmesinin sebebi, seyir ve hareketinin olmadığındandır. Burçlar feleği denmesinin sebebi? Allahu Teala 12 burç halkeyledi. Bu burçların zatları Melaikelerdir.

Kimi ciddi, kimi meczüb, kimi hiddet tabiatında olduğu için bu şekilde isimlendiler. Kimi ateş, kimi hava, kimi su ve kimi toprak tabiatlıdırlar. Şekilleri ise söylendiği gibi hayvan şeklinde değildir.

Hizmetleri, her birisi hükmü altında olan feleğe münhasırdır. Tasarrufları “Himmet” yoluyladır. Mutlaka tasarruf ettikleri felekte bulunacaklar şeklinde bir kayda tabi değillerdir. Bu felek cennetlerin tabanıdır.

Ehli cennet bu feleğin nuru ile mst bir haldedir. Feleki atlas GANİ isminin mazharıdır. Bütün isimler ona muhtaçtır. Onun ise hiçbir isme ihtiyacı yoktur.

Gani isminin manası uluhiyettir. Uluhiyet demek, Allahu Tealanın cümleden gani ve cümlenin Allah’a muhtaç olmasıdır. Ondan ötürü, sair feleklerin hareketi hep bu feleğin hareketine tabidir.

Bu feleğin hareketi ihtiyari; diğer feleklerin hareketi ise ona bağlı olarak mecburidir.

ONÜÇÜNCÜ FELEK:

Menziller feleği. Yıldızlar feleği veya Tevvab feleği derler. Mukaddir ismi mazharıdır. Sureti, menziller feleği, aslı ise Kürsi’dir.

Bütün feleklerin hereketleri, imarı ve rızıkların takdiri; ehli cennetin derecelerinin taksimatı; cehennem ehlinin seviyeleri hep bu feleğin ruhaniyetinin tesirleri iledir. Hakikat şehri ve Tabiat denizi bu feleğin üstündedir.

Tabiat denizi: Cennet ehli, cennete dahil olmadan evvel bu denize dalarlar ve melaike gibi nur’dan bir beden sahibi olurlar.

Cennetliklerin sevkedildiği Hakikatın şehri, cennetliklerin seyrengahı olur. Bütün semalar ve arz, cennet ehlinin yaşadığı cennete göre, ovaya atılmış bir yüzük halkası gibi olur.

Bu süri cennetler, adı geçen feleğin üzerindedir ve bu 4 cennetin feleği, yukarıda anlattığımız ve manevi tabiat diye tanımladığımız yapıdan meydana gelmiştir. Hadiste varid olduğu üzere; bir kimse Hz. Muhammed efendimize bir salavat getirdiği zaman, bir melaike deryaya dalıp, hir bir katresinden bir melaike halkolur ve salavat getirene daima istiğfar ederler.

Bu alemdekilerin tamamı tabii yapıdan meydana geldiği için yaşlanmak, uyumak, keyifsizlik ve her hangi bir keder uğramak yoktur.

ONDÖRDÜNCÜ FELEK:

Keyvan feleği. Satürn feleği de denir. RAB isminin mazharıdır. Alemdeki rızka ve ruha yapılan bütün yardımlar ve cisimlerin bekası bu feleğin ruhaniyetindendir. Hz. İbrahim bu feleğe uruç etti. Bu feleğin ruhaniyeti Mikail aleyhisselamdır. Rızıklarıdağıtmakla görevlidir.

ONBEŞİNCİ FELEK:

Bercis feleğidir. Jüpiter feleği de denir. Ali isminin mazharıdır. Alemdeki bütün ilimler ve idare bu feleğin ruhaniyetinden meydana gelir. Hz. İsmail bu feleğe uruç eyledir. Bu feleğin ruhaniyeti İsrafil Aleyhisselamdır. Hz. Mumammed efendimiz’in kalb suretidir.

ONALTINCI FELEK:

Behram feleği. Mars feleği de denir. Kahhar isminin mazharıdır. Ruhaniyeti Azrail Aleyhisselamdır. Hz. Musa’nın makamıdır. Bu feleğin tasarrufu Celal üzeredir. Bütün savaş ve mücadeleler, zelzeleler, kazalar bu feleğin etkisi ile olur. Azrail Aleyhisselam kabz ile görevlidir. Ulül Azm olan Peygamberler, savaşan liderler ve şiddet önderlerinin yükselen burcu, bu yıldızdır.

ONYEDİNCİ FELEK:

Şems feleğidir. Feleklerin kutbu güneş feleğidir. NUR ismi mazharıdır. Bütün mevcudatın manevi ve hissi algılamaları hep feleğin nur ismi manasının neticesidir. İdris Aleyhisselamın makamıdır. Bu feleğin ruhaniyeti Cebrail Aleyhisselamdır. Efendimizin Akıl suretidir. Bundan ötürü vahiy sahibidir. Akli manaların zuhuru hep bu feleğin nur’u ile kaimdir.

ONSEKİZİNCİ FELEK:

Zühre feleğidir. Venüs feleği olarak da bilinir. Musavvir isminin mazharıdır. Yusuf Aleyhisselam ‘ın makamıdır. Alemdeki cisimler, bu feleğin ruhaniyeti ile suretlenirler. Suretlardeki güzellik ve aşk bu feleğin tecellisi sonucudur.

Yusuf Aleyhisselam’ın çok güzel bir erkek oluşu bu ruhaniyetin kendisinde zahir olmasındansır. Talihi Venüs olduğu için de, bütün halk o’na aşık oldu… ki, Yusuf ile Züleyha’nın aşkı meşhurdur.

ONDOKUZUNCU FELEK:

Utarit feleği. Merkür feleği de denir. Muhsi isminin mazharıdır. İsa Aleyhisselam’ın makamıdır. Ruhaniyeti Hassail Aleyhisselamdır. İsa Aleyhisselam, son zamanda, Muhammed Aleyhisselam’ın Halifesi olarak dünyaya gelir, yani,Nübüvvetrutbesi ile Hilafet-i Muhammediye vazifelerini kendinde cem eder. Kıyamet gününde de hem Nebilerle hem de diğer Halifelerle birarada haşrolur. Ve Velayet-i Amme o’nunla son bulur. Velayet-i Hassa ise Mehdi ile sona erer.

YİRMİNCİ FELEK:

Kamer feleğidir. Ay feleği de denir. Hz. Adem’in durağıdır. Ruhaniyeti Rukyail Aleyhisselamdır. Bütün madenler, nebatlar, hayvanlar ve insanlar ile sair varlıklar bu feleğin ruhaniyetinden varolur. Bu sebepten başerin babası Hz. Adem’in durağı bu felek oldu.

YİRMİBİRİNCİ FELEK:

Nar feleğidir. Ateş feleği de denir. Günümüz tabiri ile atmosfer tabakasıdır. Şayet bu felek olmasaydı, alem zemheri ( çok soğuk ) olurdu ve hayat olmazdı. Kabız ismi mazharıdır. Zemherinin ( uzay soğuğu, eksi 270 derece ) dünyaya ulaşmasına engel teşkili, kabız ismi manası ile oluşur. Allah cinleri bu tabakada ve bu nar’dan yaratmıştır.

YİRMİİKİNCİ FELEK:

Hava feleğidir. Hay ismi mazharıdır. İslama göre her şeyin sağlığı, sıhhati, hayatı bu feleğin ruhaniyeti olan hay isminin teveccühü iledir.

YİRMİÜÇÜNCÜ FELEK:

Su feleğidir. Muhyi ismi mazharıdır. Herşeyin hayatıdır. Hayvan, nebat, maden ve gayrıların cümlesi sudur. Bütün unsurların aslı su ve ateştir.

YİRMİDÖRDÜNCÜ FELEK:

Toprak feleğidir. MÜMİT ismi mazharıdır. Bu feleğin tasarrufu KADİR ismindendir. Bundan dolayı maden, nebat, hayvan, insan meydana gelip, hepsi kendi kemal derecesine ulaşır. Ateş, hava, su ve toprağın mecmuundan Adem Aleyhisselam hasıl oldu.. Ve cümle tasarrufat Adem’in sırrında bulundu.

Alahü Teala şöyle buyurdu:

“Ve allemal ademe esmai külliha”

Ve böylesine bir kendinde toplayış Adem’den gayrısına mümkün olmadı. Adem, Allah’a ait tüm esmaları kendinde toplamıştır.