Home Genel Ümraniyede Metafizik Uzmanı

Ümraniyede Metafizik Uzmanı

by Zeynel Eroglu
0 comment

Sayfada Neler Var?

Ümraniyede Metafizik Uzmanı

gibi bir soruya geçmeden önce Metafizik Nedir, Hangi Konuları kapsar görelim…

Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, ‘fizik bilimlerinin ötesinde kalan’

anlamına gelen metafizik sözcüğü felsefeye kazandırılmıştır. İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel,

özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı ve olay gibi kavramlar üzerinedir. Bu ilkede de varlıkların

devam

birbirinden farklı olduğu vurgulanmaktadır. Metafiziği tanımlamadaki zorluk Aristoteles’in bu alana

ismini verdiği yüzyıldan bu yana bu alanın gösterdiği değişimdir.

Temel metafizik sorunları hep metafiziğin konusu olagelmiş konular olarak tanımlamak mümkündür.

Bu sorunların ortak niteliği ise hepsinin ontolojik (varlıksal) sorunlar olmasıdır.

Eski Yunan filozofu Aristoteles Fizik ismi verilen bir seri kitap yazmıştır.

devam

İlk sürümlerinden birinde Aristoteles’in çalışmaları bazı kitap grupları Fizik ‘ten hemen sonra yer almıştır.

Bu kitaplar felsefi sorgulamanın temel alanı ile ilgilidir ve o dönemde bir ismi yoktur.

Bu sebeple ilk Aristoteles uzmanları bu kitaplara “ta meta ta fizika” yani “fizik ile ilgili kitaplardan sonra gelen kitaplar” ismini vermişlerdir.

Bu ‘metafizik’ kelimenin kaynağıdır. Dolayısıyla etimolojik olarak metafizik

Aristoteles’in toplu olarak Metafizik adı verilen kitaplarının konusudur.

devam

Etimolojik anlamda ‘metafizik’ sadece Aristo’nun Metafizik kitabının çalışma konusu manasına gelmektedir.

Aristoteles’in bu kitaplarının konusu neydi?

Bugün Aristoteles’in kitapları olarak tanıdığımız yazıların hiçbiri Aristoteles’in kendisi tarafından keşredilmemiş. Aristoteles, örneğin metafiziğin değil; felsefe tarihinde nedenler teorisi, temel felsefî güçlükler, çokanlamlılık,

edim ve güç, varlık ve öz, tanrı gibi konular üzerine yazılmış bir düzine kadar kısa incelemenin yazarı.

Editörler daha sonraları bu risaleleri bir araya getirip, Aristoteles de bu konuda istemli bir ipucu vermediği için,

kısmen keyfî Metafizik yani Fizik ’ten sonra okunacak inceleme başlığı altında toplamışlardır.

devam

Bundan ötürü hem Metafizik’ in ve hem Aristoteles’in diğer yapıtlarının çoğunlukla birbirinden az çok bağımsız,

açıkça kavranabilir bir ilerleme sunmayan, kimi yinelemeler ve hatta bazen de çelişkiler içeren bir etütler

topluluğu olarak ortaya çıkmasına şaşırmamalıyız. Yalnız tabiî ki, bu yazıları bitmemiş halleriyle

umuma muhtemelen hiçbir zaman sunmayacak olan Aristoteles’e bu yüzden serzenişte bulunmak isabetsiz olur.

Öte yandan, Andronikos’un, sözü geçen risaleleri, hem lojik bir sıra, hem de didaktik kaygılar güden

devam

bir dizim içinde düzenlediğini görüyoruz (örneğin mantığın, yani bilgiye yazılmış propedötiğin,

kendiliğinden bilimsel olarak nitelendirebileceğimiz incelemelerden; fiziğin de metafizikten önce gelmesi gibi…)

Bu sistematik sıralamayı, eleştirellik kaygısı taşımaksızın kabul ettiğimizde bir takım terslikler

elbette ortaya çıkıyor. Risalelerin zaten farklı dönemlerde yazılmış dispersiyonlarının tek bir başlık altında

toplanmasıyla evvelden maskelenmiş olan kronolojik; yani kaleme alınma sırasının kaçınılmaz olarak

yerine geçen bu sıralamanın, Aristoteles adında bir filozofun varlığıyla ilişkisine az katkısı olmadığını gözlemliyoruz.

Ümraniyede Metafizik Uzmanı

Astroanaliz İletişim Zeynel Eroğlu
İyilik daima sizinle olsun…

İlgili Yazılar

Leave a Comment